انواع جاکاتالوگی

جاكاتالوگی

براي حمل و نگهداري بروشور و كاتالوگ سبك و قابل حمل با نصبي آسان در مدل هاي 4 طبقه و 6طبقه داراي كيف حمل در ابعاد A3 , A4

جاكاتالوگی

براي حمل و نگهداري بروشور و كاتالوگ سبك و قابل حمل با نصبي آسان در مدل هاي 4 طبقه و 6طبقه داراي كيف حمل در ابعاد A3 , A4

جاكاتالوگی

براي حمل و نگهداري بروشور و كاتالوگ سبك و قابل حمل با نصبي آسان در مدل هاي 4 طبقه و 6طبقه داراي كيف حمل در ابعاد A3 , A4

جاكاتالوگی

براي حمل و نگهداري بروشور و كاتالوگ سبك و قابل حمل با نصبي آسان در مدل هاي 4 طبقه و 6طبقه داراي كيف حمل در ابعاد A3 , A4

جاكاتالوگی

براي حمل و نگهداري بروشور و كاتالوگ سبك و قابل حمل با نصبي آسان در مدل هاي 4 طبقه و 6طبقه داراي كيف حمل در ابعاد A3 , A4